Archive for Duben, 2011
28
Dub

Jak již z názvu vyplývá, je hlavním stavebním materiálem těchto staveb dřevo. Dřevo je přírodní materiál, zdravotně nezávadný, které bylo jako stavební materiál využíváno již v dávnověku. Dřevostavby na klíč dokáží v dnešní době konkurovat klasickým zděným stavbám a stavbám z betonu a oceli. V některých vlastnostech je dřevostavby dokonce i překonávají. Jejich životnost se odhaduje na 80-90 let.

Dřevo reguluje vlhkost a poskytuje příjemné klima ve všech ročních obdobích. Pokud se dřevostavba kombinuje ještě s kvalitními tepelně-izolačními materiály, pak dokáží tyto stavby splnit i požadavky kladené na nízkoenergetické stavby. Klasickou dřevostavbou je roubený dům zhotovený z dřevěných trámů. V současné době se však rozšířila výstavba domů ze sendvičových panelů. Jedná se vlastně o stavebnicový systém, při jehož montáži dochází ještě více ke zkrácení lhůty pro realizaci stavby.

Při montáži nedochází k vnášení vlhkosti do stavby, což umožňuje její daleko rychlejší dokončení. Možnost nastěhování je cca do 3 měsíců od započetí stavby.  Sendvičovými panely mají mimo jiné i dobré akustické vlastnosti. Požární odolnost dřevostaveb splňuje veškeré požadavky podle příslušných platných norem. Pořizovací náklady jsou zhruba o 20-30% nižší než klasická zděná stavba.

Neopomenutelné jsou tepelně-izolační vlastnosti stavby ze dřeva. V porovnání s klasickou zděnou konstrukcí je výrazně lepší. Vysoký tepelný odpor dřevěných konstrukcí umožňuje rychlé vyhřátí vnitřních prostor, a naopak v létě je uvnitř objektu nižší teplota než venku. V důsledku minimálních tepelných ztrát konstrukcí, ze kterých je dřevostavba zhotovena, dochází ke značné úspoře nákladů na vytápění.

Další úspora prostředků na výstavbu je ve výstavbě spodní stavby (základové desky), která nemusí být tak masivní jako u klasických staveb, jelikož dřevostavba má značně nižší hmotnost než stavba klasická. Svou tvarovou rozmanitostí, architektonickou originalitou i užitnými vlastnostmi splňují dřevěné stavby veškeré požadavky, které dnešní člověk na kvalitu bydlení klade. Moderní dřevěné stavby vyhoví i současným nárokům na moderní bydlení.

, ,

27
Dub

Měli jsme příležitost oslovit pana profesora Ing. Karla Raise, CSc., MBA, který působí ve funkci rektora Vysokého učení technického v Brně, je také absolventem MBA studia, a  který prakticky od počátku 90.let aktivně působí v oblasti vzdělávání špičkových manažerů formou MBA studií v rámci České republiky. Položili jsme mu několik dotazů

Proč právě MBA studium považujeme za nejvhodnější pro české manažery?

MBA studia jsou v celém světě považována za standard špičkového manažera, kterým se vrcholový manažer obvykle odlišuje od ostatních. Jistou paralelu můžeme nalézt v druhé atestaci lékaře, který se od absolventa lékařské fakulty liší nejenom vzděláním, ale zejména praktickými zkušenostmi. V českém vzdělávacím systému neexistuje v oblasti vzdělávání manažerů analogické vzdělání. Od roku 1989 však MBA na českém vzdělávacím trhu nachází svoje místo. Velmi důležitým kritériem při výběru poskytovatele tohoto vzdělání však je zda příslušná zahraniční univerzita je v evropském či americkém měřítku akreditována uznávanou akreditační institucí.

Vaše univerzita poskytuje US-MBA studia, která pořádáte s Chicagskou Dominikánskou univerzitou. Proč se VUT orientovalo právě na tuto univerzitu ? Jaké výhody má Váš posluchač pokud se rozhodne studovat na VUT vaše US-MBA studium.

Orientace na tuto univerzitu má logiku v historii ve více než 25 leté spolupráci VUT v Brně s Toruňskou univerzitou M. Kopernika v Polsku. Poněvadž naši kolegové z Polska začali již dříve s touto univerzitou spolupracovat, bylo přirozené, že jsme s nimi začali komunikovat i my. Rozhodující bylo to, že tyto US-MBA studia jsou akreditována americkými akreditačními asociacemi NCA-CASI a AACBSP a také reference našich kolegů z Polska o studiu byly velmi dobré. Dlouhodobá znalost brněnské university a učitelů pak byla významným faktorem pro relativně  rychlé získání povolení uskutečňovat zmiňovaná studia i na VUT v Brně, a to již od roku 2003.

Jednou z výhod tohoto studia je skutečnost, že posluchač amerických US-MBA studií na VUT v Brně je zároveň studentem zmiňované zahraniční univerzity a má možnost tuto univerzitu nejenom navštívit, ale případně i na této univerzitě dále studovat. Posluchači se také mohou zúčastnit řady aktivit, které pro manažery univerzita organizuje, což v současné době někteří naši posluchači využívají. Tak např. loni i letos se někteří  z nich společně s americkými posluchači US-MBA studií a podnikateli zúčastnili pobytu v Číně, atp.

Další významnou přidanou hodnotou posluchačů je obnovení a zvýšení si svých znalostí angličtiny, neboť  40 % výuky probíhá na naší univerzitě s americkými lektory. Za další výhody považuji to, že se  v rámci studia v podstatě jedná o individuální práci lektora s posluchačem, že se také dostanete do skupiny špičkových manažerů, kteří i po ukončení studia jsou spolu v kontaktu a navzájem si často vypomáhají při hledání místa, při řešení manažerských problémů, a že jste se dostali do skupiny lidí, kteří jsou na našem trhu práce firmami skutečně vyhledáváni. Jsem přesvědčen, že investice do tohoto vzdělání má vysokou výnosnost.

Jak se mohu přihlásit do vašeho US-MBA studia a kdy začíná?

Nejlépe je se  přihlásit přímo na Fakultě podnikatelské VUT v Brně , která uvedené studium organizuje ( její www stránka je www.us-mba.cz ). Přímý kontakt na organizátory US-MBA studia, kteří Vám jistě zašlou detailnější informací je mikulec@fbm.vutbr.cz.  Letošní termín zahájení již 9. běhu je 16.9.2011 a přijímá se maximálně 20 posluchačů.

Jak dlouho studium MBA trvá, co dostanu po ukončení tohoto studia  a jaké jsou alespoň ty základní podmínky pro přijetí?

Studium trvá dva roky, má formu víkendových soustředění (cca 1krát za měsíc) na VUT v Brně. Výuka je realizována ve 40% americkými a ve zbývajících 60% českými lektory. Je doplněna řadou případových studií, video programů, speciálně připravených presentací pro zahraniční studenty, atd.

Mezi základní podmínky přijetí patří VŠ vzdělání, dva roky praxe, střední znalost angličtiny a absolvování přijímacího pohovoru (pravidla univerzity připouští ve výjimečných případech prominout uvedené roky praxe).

Po ukončení studia absolvent obdrží diplom MBA přímo od Dominikánské university v Chicagu s celosvětovou platností.

Kdo ve studiu přednáší ?

Tým lektorů je složen nejenom z učitelů obou univerzit, ale i ze špičkových zahraničních manažerů, kteří působí v amerických firmách. Minimální akademická hodnost lektorů je Ph.D. a využíváme zejména těch, kteří na VUT působí již více než 10 let a mají aktivní zkušenosti s výukou v MBA nejenom v ČR, ale i v zahraničí .

Děkujeme vám za poskytnutí základních informací o US-MBA studiích, které pořádáte s Dominikánskou univerzitou v Chicagu.

23
Dub

Země se zmenšuje. Vzdálenosti se zkracují. Kultury se prolínají. Lidé se setkávají. Na svých cestách lidé používají na ukrácení času různé tiskoviny, časopisy nebo knihy. Novinami či časopisem můžeme jen tak listovat, případně se ovívat, skládat z jednotlivých stránek origami, psát si na ně nápady či myšlenky, nebo jen tak čárat, vylepšovat obrázky, zkrátka papír snese hodně, téměř všechno. S knihou je to jiné, chceme, aby nás rozptýlila, pobavila, někdy poučila. A pokud je napsaná v jiném jazyce, než je náš rodný, chceme jí porozumět.

Reprodukce nebo originál

Nejde o to zkopírovat text knihy do jiného jazyka, ale čtenář by si měl knihu užít stejně jako čtenář originálu. Kniha, ať je její téma jakékoliv, nese rukopis autora. Pro zachování osobitosti knihy by bylo ideální, aby si autor přeložil svou knihu sám. A protože spisovatelů, kteří jsou bilingvní a píší ve více jazycích, není mnoho, spisovatel hledá překladatele pro svou knihu. Osloví jich několik a zadá jim ke zkušebnímu překladu úryvek své knihy. A okamžitě má starosti: ani jeden překlad nesplnil jeho očekávání. Jak je to možné, to se proboha nenajde ani jeden překladatel, který by dokázal přeložit smysluplně tu útlou knížku! Ale najde, jen autor dělá něco, co by neměl. Překlad knihy má zadávat někdo jiný. Někdo nezaujatý. Agent, manažer nebo vydavatel autora. Člověk, který nebude mít důvod se k překladatelům chovat, jakoby mu chtěli jeho dílo jen zkazit. Měl by s překladatelem spolupracovat na překladu. Překlad knihy je náročný v tom, že překladatel převádí obraty do cílového jazyka, používá výrazové prostředky, které se v cílovém jazyce používají, ale zároveň zachovává umělecké prvky a styl díla. A to je fuška. K tomu nestačí jen dobrá jazyková vybavenost překladatele, on se musí ‚vcítit‘ do autora, do toho, co chce sdělit svou knihou. Každý spisovatel by nejraději obdržel od překladatele doslovný překlad své knihy s tím, aby byl zachován její styl, myšlenky, skrytý záměr a hlavně čtivost. To je ideál. A překladatel by takovýto překlad rád poskytl. Jedná-li se o překlad knihy v souhlasné jazykové skupině (např. stejná jazyková rodina nebo geograficky blízké jazyky), je tento ideál dosažitelný. Něco jiného je, jedná-li se o jinou jazykovou skupinu, nadto s odlišnou kulturní historií. V tom případě pak překladatel vytváří nový originál.

Scénárista a režisér

Zkusme si představit scénu z nějakého dobrodružného filmu. Spisovatel sepsal knihu, podle které scénárista zpracoval scénář, a režisér ji režíruje a herci ztvárňují. A to už je lidí, kteří se musí dohodnout a podřídit se záměru vytvořit tuto scénu! Vztah autora knihy a překladatele je podobný vztahu scénáristy a režiséra. Scénárista (autor knihy) dodal původní dílo (své myšlenky) a režisér mu je neustále upravuje a přepracovává. A produkce huláká, aby se už konečně dohodli, jinak to nebude platit. U knih produkci zastupuje vydavatel překladu. Z uvedeného je patrné, že konzultace a kompromisy jsou nezbytností, ale není patrné, kolik jich asi bude.

Více o umění překladu se dozvíte na stránce Překlady textů.

Drahuška Kůrová

Kmenová překladatelka a tlumočnice Abiturient.cz. Autorka se zabývá překlady anglického a španělského jazyka a specializuje se na oblasti marketingu, turismu, gastronomie a medicíny.

22
Dub

Překlady webových stránek měst ano nebo ne

Jednoznačně ano, význam překladu webových stránek měst je nesporný. Česky nás mluví 10 milionů obyvatel a několik tisíc zahraničních studentů, kteří zde studovali. Čeština je těžký jazyk, který cizinec jen tak ‚nepochytí‘. O to víc je důležité, aby města měla kvalitní překlady své prezentace na internetu. Počty zahraničních návštěvníků měst České republiky pak určitě vzrostou. Stránky mají za úkol nejen prezentovat město, ale také vzbudit zájem a zvědavost návštěvníků, přesvědčit je, aby právě do našeho města chtěli přijet na návštěvu. Aby se o našem městě vědělo i za humny, a byl tak podpořen rozvoj cestovního ruchu. Samozřejmě to pak prospěje i službám, které jsou s turismem spojené – obchod, hotely, restaurace, penziony. Existuje zde přímá zpětná vazba. Vazba, která přináší městům finanční prostředky.

Jazyková lokalizace

Většina městských úřadů se opravdu snaží zvýšit povědomost o svém městě v zahraničí a cítí potřebu své webové stránky přeložit. A jak mají cizojazyčné stránky vypadat, aby měly žádaný efekt? Toto nejlépe vystihuje slovo lokalizace. Jazyková lokalizace znamená překládání textu do cílového jazyka a jeho adaptace podle místních zvyklostí. Například údaj, že v roce 1948 ve městě bydlelo 156 obyvatel, z nichž v místních volbách 28 volilo KSČ je určitě pravda, ale návštěvnost města se tím jistě nezvýší. A nezvýší se ani informací, že městem vede červená turistická značka, ta se napojuje na jinou turistickou značku vedoucí do Polska. Anglický nebo španělský turista nebude mít ponětí, o čem je řeč. Zato německého nebo polského pravděpodobně nadchnete. Údaj z ubytovny, že za 1 povlečení zaplatíte 35,- Kč, ale můžete si vzít i vlastní, ne však spací pytel! je přijatelný pro českého skalního turistu, pro cizince zní spíš hanlivě (nemají tam čisto?). Je to zřejmé? Nemluvě o „předimenzovanosti“ takových stránek. Chcete-li svému městu prospět a dobře se prezentovat v zahraničí, nechte si cizojazyčné webové stránky vytvořit odborníkem na jazykovou lokalizaci. Stránky by měly působit přívětivě, zvát k návštěvě a hlavně „mluvit jazykem“ čtenářů, kterým jsou určeny. Účinek bude mnohonásobně vyšší, než jen přesný překlad faktů do jakéhokoliv jazyka.

Více o lokalizaci webu se dozvíte v sekci lokalizace webových stránek.

Webovky nebo bedekr

Cizojazyčné webové stránky nejsou a nemají být naučným slovníkem. Je dobré vytvořit jednoduchý slogan nebo motto, které město ilustrují. Například město automobilů, růží, věží, mostů,… První strana je hlavní (Homepage), můžeme jí říkat „zvací“ (Welcome to…). Musí působit poutavě, doporučujeme nepřehušťovat informacemi. Například údaj o počtu obyvatel města je z hlediska cizích návštěvníků nadbytečný. Chtějí se po městě projít, dívat se kolem sebe, nasát jedinečnou atmosféru města. Stačí obecná představa. Rozhodně potřebují vědět: Kde se ubytovat, Kam jít (co je kde k vidění, k poslechu), Kde se najíst a Kam večer? Podrobné informace je lépe umístit pod odkazy a ty rozčlenit do sekcí (například občan, turista, podnikatel).

Výborným příkladem mohou být tyto řádky:

Mísí se zde druhy teplomilné (např. tolita lékařská, růže galská), pronikající od Hradce do slezské nížiny, s druhy horskými (např. růže alpská, kýchavice zelenokvětá, udatna lesní, kokořík přeslenatý, apod.), sestupujícími poddhůřím z Hrubého Jeseníku až k údolnímu dnu (…),

nebo

Expozice je členěna geologicky (pokrývá plochu msz. kulmu, tj. cca 3 200 km2), t.j. orograficky Nízký Jeseník a Oderské vrchy, s důrazem na paleontologickou, paleografickou a mineralografickou stránku. K vidění jsou ojedinělé exponáty (fosilie, různé druhy štípatelnosti – kliváže aj. Pb, Zn zrudnění s torodokitem) (…)

Jsou to nesporně důležité údaje, ale rozhodně by se neměly vyskytovat na úvodní straně. Je patrné, že by měly mít svou vlastní sekci nazvanou například ‚Pro botaniky‘ nebo ‚Pro geology‘. Vhodná je celková fotografie města, jeho charakteristické části. Nezapomeňte cizince navést do svého města, kde leží, jeho dopravní dostupnost, a k tomu můžete použít oblíbenou mapu.

Trochu se uvolnit

Na závěr důležité upozornění. Webové stránky města by měly působit uvolněně, laskavý humor není na škodu, naopak je to známka pohostinnosti obyvatel města. Welcome!

Drahuška Kůrová

Kmenová překladatelka a tlumočnice Abiturient.cz. Autorka se zabývá překlady anglického a španělského jazyka a specializuje se na oblasti marketingu, turismu, gastronomie a medicíny.

22
Dub

Cyklostezka Svitavská – Na severu navazuje na oblast Moravského krasu, na jihu na vybudovanou trasu Brno-Vídeň. Prochází průmyslovou oblastí města. Tudy vede cyklostezka Průmyslová a měla by spojit Svratku se Svitavou v severním části města Brna.

Cyklostezka Svitavská v délce 13 km vás provede industriální oblastí Brna, směr sever vás dovede k Moravskému krasu, oproti tomu finální destinací jihu je trasa Brno-Vídeň.

Cyklostezka Svitavská: začíná na soutoku Svratky a Svitavy – Kaštanova – Černovická – Hladíkova – Křenová – Cejl – Svitavské nábřeží – Gargulákova – Baarovo nábřeží – Dolnopolní – Vlachařská – Říční – Olší – Cacovický ostrov – Újezdy – Fryčajova – Mlýnské nábřeží – Babická. A odtud můžeme pokračovat >Jantarovou cyklostezkou Brno do Obřan. Z Obřan nás Jantarová cyklostezka vyveze Přes Bílovice nad Svitavou , Adamov do Moravského krasu. Dvacet kilometrů severně od Adamova nemůžete minout Býkovice a Penzion U Tří volů, kde jsou připraveni poskytnout veškerý servis Vám i Vašim kolům. Prohlédněte si také stránku ubytování s dětmi.

Cyklostezka podél řeky Svitavy je součástí systému Eurovelo č.9 a mezinárodního tahu Jantarová cyklostezka Krakov – Oswiecim – Bielsko Biala – Český Těšín – Přerov – Olomouc – Brno – Mikulov – Vídeň.

V Hajhradicích protíná Jantarovou cyklostezku další frekventovaná cyklostezka Jihlava – Český Těšín. Ta se ve Ždánickém lese pod Slavkovem potkává s cyklostezkou Hradec Králové – Břeclav a směr Hradec Králové nás vyveze do Moravského krasu. Nábřežní část Svitavské cyklostezky úspěšně využívají pro bruslení z Brna podél řeky Svitavy též in – linisté.

21
Dub

V naší uspěchané a složité době se všichni potýkáme s prezentací své vlastní osoby či firmy nebo svého obchodního projektu. K tomu ke všemu je vhodné napsat motivační dopis. Je to něco, s čím všichni v obecné rovině souhlasíme, ale co tam mám ‚ksakru‘ napsat? Jak mám výstižně představit sebe, firmu, projekt, aby to vůbec někdo četl, aby se nemohl dočkat mého životopisu (profilu mé firmy, myšlenky mého projektu), spolupráce s mou maličkostí? Podle našich zkušeností je to těžší, než sestavit svůj vlastní životopis. V životopise totiž pracujeme s fakty, víceméně ověřitelnými, v motivačním dopise se jedná spíše o ‚představení se‘.

Malý návod jak postupovat neuškodí

Tak tedy, motivační dopis není literární dílo. Měl by být přehledný, a proto by neměl přesáhnout jednu stranu. Neměl by obsahovat gramatické chyby, základní vzdělání máme přeci všichni, dokonce i náš případný zaměstnavatel. V Česku je obvyklé sepsat tento dopis na počítači, rovněžtak životopis, těžko očekávat, že budoucí zaměstnavatel je nadšenec pro kaligrafii. Jako každý dopis má i průvodní své náležitosti.

 

1. Pozdrav, oslovení

Jistě nic nezkazíte prostým a klasickým pozdravem ‚Dobrý den‘ nebo oslovením ‘Vážení’. Pokud není v inzerátu uvedena kontaktní osoba, na kterou se obracíte, pozdrav postačí.

2. Kde jsme se o inzerci (nabídce) dozvěděli

Reaguji na Váš inzerát…, Vaši nabídku práce…, zaujal mě Váš inzerát (…) uveřejněný na serveru, v novinách, na vývěsce,…

3. O jakou pozici se ucházíme

Tlumočník, administrativní pracovnice, skladový pracovník, …

4. Proč si myslíme, že jsme pro tuto pozici právě my ti praví

Zdůraznit své schopnosti – jsem systematický, kreativní, komunikativní, mám výborné organizační schopnosti, flexibilní, …

5. Uvedeme své nejdůležitější dosavadní zkušenosti v oboru, i případné úspěchy

6. Vyjádříme souhlas s osobním kontaktem

Rád se dostavím na osobní pohovor, nebo lépe, Rád zodpovím Vaše dotazy na případné osobní schůzce, …

7. Rozloučení

Důležité je rozloučení na konci Vašeho dopisu, buď zase jednoduchým ‚S pozdravem‘, nebo neformálněji‚Těším se na osobní schůzku a zdravím Vás.‘

8. Formátování a rozvržení dopisu

Jako u jakéhokoliv formálního dopisu, i motivační dopis se řídí obecnými zásadami formátování (hlavička, pole s adresou, datum, místo, podpis).

 

Podepíšeme a ufff odešleme spolu s naším životopisem v příloze. U klasické i elektronické korespondence se na konec dopisu uvádí počet příloh a jejich názvy např. Příloha: Strukturovaný životopis. Rozhodně uveďte správnou adresu firmy, nezapomeňte na svou a vlastnoruční podpis. Předmět dopisu by ho měl jasně vystihovat, např. Žádost o zaměstnání nebo Odpověď na inzerát.

Resumé

Na závěr malé shrnutí: motivačním dopisem se chceme zdvořile představit, upozornit na své vlastnosti a schopnosti, které náš případný zaměstnavatel může využít pro chod své firmy. Buďte ale prosím upřímní k sobě i k adresátovi a uvádějte vždy pravdivé a konkrétní informace. Adresát se již za svou praxi jistě setkal s mnoha žádostmi a dokáže „číst mezi řádky“. Velký výčet schopnosti působí nedůvěryhodně.

Pokud potřebujete pomoct se sestavením motivačního dopisu, najdete další informace na stránce Překlady Brno.

 

 

 

Drahuška Kůrová

Kmenová překladatelka a tlumočnice Abiturient.cz. Autorka se zabývá překlady anglického a španělského jazyka a specializuje se na oblasti marketingu, turismu, gastronomie a medicíny.

21
Dub

Kvalitu vzduchu je třeba hlídat po celý život. Není dobré dýchat smog, cigaretový kouř nebo nepříjemný zápach linoucí se z toalet. Za krátký čas se tohoto problému můžete zbavit pomocí ventilátoru. Ventilátory pro WC a do koupelen jsou velmi tiché a nenápadné. Malý ventilátor dokáže odvést nečerstvý vzduch z místnosti toalet nebo těžký vzduch z koupelen a nahradit je příjemným svěžím vzduchem, který zlepší kvalitu ovzduší v takto postižených malých místnostecha to nejen v domácnostech.

Přítomnost ventilátorů v místnostech jako jsou toalety nebo koupelny je důležitá z důvodu vzniku plísní, které v těchto prostorách často vznikají. Pro zamezení tohoto nechtěného parazita je ventilátor pro WC a koupelnu ideálním řešením. Montáže ventilátorů probíhají nejčastěji na stěnu, na strop, do okna a často bývá zabudován do zdí i stropů tak, že není téměř vidět. Nejen díky tomu je provoz ventilátoru téměř neslyšitelný a neruší nijak člověka, který se nachází v dané místnosti.

Volba ventilátoru do WC i do koupelny je na vás, je třeba při ní dbát na to, co od ventilátoru očekáváte. Design, materiál, hlučnost, výkon, vybavení…atd..Nejpraktičtější výbavou ventilátoru předmětných interiérů je časovač, který je funkční po nastavenou dobu 3-15 minut i po vašem odchodu z WC nebo koupelny.Vhodným řešením spouštění může být Váš pohyb v místnosti, tedy princip fotobuňky nebo spouštění na základě zvýšené vlhkosti v koupelně, tzv.hydrostat.

V katalogu ventilátorů se setkáte s pojmy axiální nebo radiální. Axiální ventilátory je vhodné pro krátké potrubí a pro zabudování přímo do zdi. Přímý výfuk přes stěnu a varianty stěnového, okenního nebo stropního.

Radiální ventilátory slouží pro zabudování do delšího potrubí. Vhodné pro síť ventilátorů, např. kanceláře, budovy s více místnostmi.

Pro čistý vzduch na toaletách přišel právě čas. Myslete na čerstvý vzduch i na toaletách. Ventilátory pro WC a do koupelen jsou možnosti řešení.